Hızlı Cevap: Okul Zümre Başkanı Nasıl Seçilir?

Okul Zümre Başkanı ne demek?

Madde 17- Zümre başkanı; aynı dersin veya birbirine yakın derslerden meydana gelen grupların öğretiminde görevli öğretmenlerin başkanıdır. Başkanı bulunduğu ders veya derslerle ilgili eğitim-öğretim etkinliklerinin plânlı bir şekilde yapılmasından sorumludur.

Zümre başkanı kaç yıllığına seçilir?

Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır. Kurul, haziran ayında yapılacak toplantıda, eylül ayından itibaren geçeri olmak üzere 2 yıl süreyle kendi aralarından birini başkan seçer.

Tek öğretmen olunca zümre başkanı kim?

Cevap: Alanında tek öğretmen olan okullarda Zümre Öğretmenler Kurulunda Öğretmen Zümre başkanı Okul müdürü veya görevlendireceği Müdür yardımcısı Yedek Başkan olarak tanımlanır.

Zümre toplantısına kimler katılır?

İlkokullarda alan öğretmenleri, kendi alanlarındaki ilçe ve il zümre toplantılarına katılır. Meslekî ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında gerektiğinde uzman, usta öğretici, eğitici personel ve teknisyenler de uygun olan alanlarla birlikte zümre öğretmenler kuruluna katılır.

Zümre öğretmenler kurulu ne iş yapar?

Zümre öğretmenler kurulu; müdürün ve zümre başkanının vereceği görevlerle birlikte aşağıda belirtilen görevleri yapar: 1-Öğretimiyle görevli oldukları ders plânlarının yapılmasını ve öğretmenlerin uygulamada birlik içinde hareket etmelerini sağlar.

You might be interested:  Ösym Okul Puanı Onaylama Nasıl Yapılır?

Okulda zümre toplantısı ne demek?

Resmî ya da özel bir eğitim kurumunda çocukların, gençlerin ya da yetişkinlerin istenilen öğrenme yaşantıları kazanmalarına kılavuzluk etmek ve yön vermekle görevlendirilmiş kimse.

Zümre başkanı ne iş yapar?

Zümre başkanı aşağıdaki görevleri yapar: a) Zümre öğretmenleri kuruluna başkanlık eder. b)Sorumlu bulunduğu derslerle ilgili yıllık planların en iyi şekilde yapılmasını ve uygulanmasını sağlar. h)Sicil döneminde öğretmenlerin eğitim-öğretimle ilgili çalışmaları hakkında görüşlerini yazılı olarak müdüre bildirir.

Aylık zümre kalktı mı?

Sınıf şube öğretmenler kurulu gündem maddesi değiştirildi. Ortaöğretim kurumlarında aylık toplantılar kaldırıldı. İlçe sınıf / alan zümre toplantılarına gözlemci katılacak. İlçe sınıf / alan zümrelerinde ilçede tek öğretmen olan zümre toplantısı yapmayacak.

Zümre öğretmenler Kurulu ne zaman toplanır?

(4) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda, ayrıca ortaöğretim kurumlarında kasım ve nisan ayları içinde eğitim kurumu müdürlüğünce planlanan tarihte bir iş günü içinde yapılır.

Tek öğretmen zümre toplantısı yapar mı?

Tek zümresi olan öğretmen müdür ya da müdür yardımcısı ile zümre toplantısı yaparlar. Tek zümresi olan zümre toplantısında,müdür ya da müdür yardımcısı ile yapılan zümre toplantılarında, toplantıya katılan tek öğretmen zümre başkanı olur.

Zümre öğretmenleri kimlerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin (08/10/2013- 28789 RG) zümre Öğretmenler Kurulu ile ilgili 95. Maddesinde (Değişik: 21/07/2012 – 28360 RG) “ Zümre öğretmenler kurulu, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğret- menleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise

Ilçede tek olan öğretmen Zümre Yapar Mı?

İlçede alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı yapılmaz. Bu öğretmenler alanları ile ilgili il zümresine katılırlar ve alınan kararları yıllık çalışma programlarında belirtirler. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararların sonuçları değerlendirilir.

You might be interested:  2019 E Okul Ne Zaman Kapanacak?

Şöke kimler katılır?

(2) Kurullar; kasım ve nisan ayları içinde yapılır.İhtiyaç hâllerinde ise eğitim kurumu müdürünün, ilgili müdür yardımcısının, rehberlik öğretmeninin ya da sınıf/şube rehber öğretmeninin talebi ve eğitim kurumu müdürünün uygun görmesiyle toplanır.

Ilçe zümre toplantısı ne zaman yapılır?

(5) İlçe sımf/alan zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır.

Zümre Başkanları kaç yıl görev yapar?

MADDE 14 – (1) İlçe sınıf/alan zümreleri; aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanlarından oluşur. (2) Zümreler, öncelikle gönüllü olanlar arasından, gönüllü olan çıkmaz ise yapılacak seçimle aralarından birini eylül ayından itibaren iki yıl süreyle başkan seçerler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *