Okul Zümre Toplantıları Ne Zaman Yapılır?

Zümre başkanı nasıl seçilir?

(2) Zümreler, öncelikle gönüllü olanlar arasından, gönüllü olan çıkmaz ise yapılacak seçimle aralarından birini eylül avından itibaren iki yıl süreyle başkan seçerler. Aynı şekilde yedek başkan seçilir. Zorunlu bir durum olmadığı sürece zümre başkam değiştirilemez.

Il zümresi ne zaman yapılır?

(4) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) İl sınıf/alan zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır.

Şökler ne zaman yapılır?

ikinci dönemin ya birinci yada ikinc haftasında yapılır.

Zümre Toplantısı ne zaman 2020?

Öğretmenler Kurulu Toplantısı 24 Ağustos 2020 tarihindedir. Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümreleri Toplantısı 25 Ağustos 2020 tarihindedir. Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümre Başkanları Kurulu Toplantısı 26 Ağustos 2020 tarihindedir.

Zümre başkanı kim olur?

Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır. Kurul, haziran ayında yapılacak toplantıda, eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle kendi aralarından birini başkan seçer. Aynı şekilde yedek başkan belirlenir.

Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları toplantısına kimler katılır?

İlkokullarda alan öğretmenleri, kendi alanlarındaki ilçe ve il zümre toplantılarına katılır. Meslekî ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında gerektiğinde uzman, usta öğretici, eğitici personel ve teknisyenler de uygun olan alanlarla birlikte zümre öğretmenler kuruluna katılır.

You might be interested:  Sık sorulan: Özel Okul Teşvik Nasıl Yapılır?

Ortaokul Şök Toplantısı ne zaman yapılır?

SINIFLAR ŞÖK TOPLANTISI 02/03/2020 SALI GÜNÜ 1. ÖĞLE ARASINDA TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAKTIR.

Zümre kararları nasıl alınır?

Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik halinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul toplantı tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dahil ilgili tüm üyeler tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.

Il zümre başkanı ne yapar?

Zümre başkanı aşağıdaki görevleri yapar: a) Zümre öğretmenleri kuruluna başkanlık eder. b)Sorumlu bulunduğu derslerle ilgili yıllık planların en iyi şekilde yapılmasını ve uygulanmasını sağlar. h)Sicil döneminde öğretmenlerin eğitim-öğretimle ilgili çalışmaları hakkında görüşlerini yazılı olarak müdüre bildirir.

1 dönem şube öğretmenler kurulu ne zaman yapılır?

Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci (Değişik ibare:RG-20/08/2007-26619) dönemin ikinci ayında, ikinci (Değişik ibare:RG-20/08/2007-26619) dönemin birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin

Şök tutanağı kim hazırlar?

(2) Kurullar; kasım ve nisan ayları içinde yapılır.İhtiyaç hâllerinde ise eğitim kurumu müdürünün, ilgili müdür yardımcısının, rehberlik öğretmeninin ya da sınıf/şube rehber öğretmeninin talebi ve eğitim kurumu müdürünün uygun görmesiyle toplanır.

Genel Öğretmenler Kurulu ne zaman toplanır?

a) Öğretmenler kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.

Zümre öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı nedir?

Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya branş öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.

You might be interested:  Sık sorulan: Okul Öncesi Rapor Nasıl Yazılır?

Zümreler online mı?

Ayrıca Ortaöğretim kurumlarında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem başında yapılması gereken; İl Alan Zümreleri, 19 Şubat 2021 tarihlerinde. Diğer kurullar ise takvimine uygun olarak, eğitim kurumu/ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince planlanarak çevrim içi olarak yapılacak.

2 dönem öğretmenler kurulu toplantısı ne zaman yapılır?

Ancak, okul öncesi eğitim kurumlan ile ilkokullarda sınıf/şube öğretmenler kıırıılu oluşturulmaz. ( 2 ) Kurullar; ortaokul ve imam hatip ortaokullarında ekim, şubat ve haziran ayları içerisinde, ortaöğretim kumullarında ise kasım ve nisan ayları içerisinde yapılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *