Okuyucular soruyor: Okul Kantini Nasıl Kiralanır?

Okul kantinleri en fazla kaç yıllığına kiraya verilir?

Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 15.03.2004 tarihli protokol uyarınca mülkiyeti hazineye ait olup Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlardaki kantin, büfe, yemekhane, çay ocağı, açık alan, salon vb. yerlerin kurulacak olan okul aile birlikleri tarafından işletilmesi ya da bu

Okul kendi kantinini işletebilir mi?

“Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu gaye ile bağış kabul edebileceği gibi okul bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon vb. yerleri başkalarına işlettirebilir ya da kendisi işletebilir.

Kantin arz bedeli nedir?

Madde 18 – Resmî okullarda kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin birliklerce işletilmesi hâlinde, işletilen yerin gayri safi hâsılatının %1 i birlikçe, işletmecilere kiraya verilmesi hâlinde ise elde edilecek gayri safi gelirin %3 ü, üçer aylık dönemler hâlinde, takip eden ayın yirmisine kadar Hazineye arz

Okul Aile Birliği kantini nasıl işletir?

MADDE 20 – (1) Birlik; kantin ve benzeri yerleri öncelikle işletmecilere kiralama usulü ile işlettirir veya işletmecinin bulunmadığı durumlarda işletir. Kantin ve benzeri yerlerin kiraya verilmesinde, eğitim ve öğretimin aksatılmaması esastır.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: E Okul Hangi Okula Kayıt?

Okul bahçesi kiraya verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Genel Müdürlüğü 7 Temmuz 2021 tarihinde tüm birimlere gönderdiği yazıda, okulların açık alanlarının kiraya verilmesine imkan tanıyan yazının yürürlükten kaldırıldığını belirtti.

Kantin ihalesine kimler katılamaz?

İhaleye şirket, dernek, vakıf vb tüzel kişilikler katılamazlar. 6. Halen okul aile birlikleri ile kantin sözleşmesi bulunan işleticiler ihaleye katılamazlar. 7. Kantin Sözleşmesini süre olarak uzatma hakkı olduğu halde süre uzatımı hakkını kullanmayan işletici aynı okulun yapılacak olan ilk ihalesine katılamaz.

Okulun en üst karar organı nedir?

d)Kurumun yönetim, eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili en üst karar organı olarak, dengi okullar mevzuatında başka bir kurul veya komisyonun kararına bağlanmamış konularda nihai kararı verir ve uygulatır.

Okullarda okul aile birlikleri hangi yasal dayanakla kurulmuştur?

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Okul aile birliğinde kimler bulunur?

Okul Aile Birliği, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu 7 asil, 6 yedek üyeden, Bunlar okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmenler arasından seçilen bir asil bir yedek üye ve veliler arasından seçilen 4 asil 4 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu ise 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Okul kantin ihalesini kim yapar?

Kantin ihaleleri Okul Aile Birliği yönetmeliği 20/3.Maddesi hükmü doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununa göre İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak ihale komisyonunca yapılacak ihale ile kiraya verilir.

Kantin ihale komisyonu kimlerden oluşur?

İHALE KOMİSYON ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUR? Kaymakamlık Onayı ile görevlendirilen; ○ İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü –Başkan ○ Okul Aile Birliği Başkanı-Üye ○ Defterdarlık Temsilcisi-Üye kişilerinden oluşur.

Okullarla birlikte kantinler açılacak mı?

Okul kantinlerinin 13 Mart 2020’den bu yana kapalı olduğunun hatırlatıldığı yazıda, “Bu süreçte kantin işleticilerinin gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin 19 Ekim’de açılmasına karar verilmiştir” denildi

You might be interested:  Hızlı Cevap: Kasım 2019 Okul Tatili Ne Zaman?

Okul aile Birliği Hesabı internet bankacılığı kullanabilir mi?

Banka şubesi Batı Ataşehir’deki Halkbank Genel Müdürlüğünün giriş katında bulunmaktadır. EFT işlemlerinde işlemin onaylanması için alıcı hesap adına “Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu Okul Aile Birliği Hesabı ” yazılmalıdır. Ödemelerinizi internet bankacılığı, bankamatik veya banka şubesini kullanarak yapmanız mümkündür.

Okul aile Birliğinin kuruluş amacı nedir?

Okul aile birliğini en temel amacı aile, veli ve öğretmenler arasında iletişimi sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için okul aile birliği üyeleri çeşitli dönemlerde toplantılar yapmaktadırlar.

Okul aile Birliği üyeleri ne yapar?

Okul Aile Birliği üyeliği, gönüllülük esasına dayalıdır. Amacı, okula ve öğrenciye hizmettir. Okul Aile Birliği, şikâyet ve önerileri yazılı olarak kabul eder; OAB Başkanı aracılığı ile okul yönetimine sunar. Okul Aile Birliği, öğretmen görüşmelerinde diğer veliler gibi öğretmen görüşme odalarını kullanır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *