Okuyucular soruyor: Okul Stratejik Planı Kim Hazırlar?

Okul stratejik Planı Nedir?

Stratejik planlama, bir örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve bunu niçin yaptığını şekillendirmek ve buna rehberlik etmek için temel kararlar üretmeye yönelik disiplinli bir çaba olarak tanımlanabilir.

Stratejik plan ne kadarlık bir süreyi kapsar?

MADDE 7 – (1) Stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsar. (2) Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir.

Stratejik planlama Üst Kurulu kimlerden oluşur?

Strateji Geliştirme Kurulu: Okul Müdürünün Başkanlığında, bir Okul Müdür Yardımcısı, bir öğretmen ve Okul/Aile Birliği Başkanı ile bir yönetim kurulu üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşan üst kurul kurulur.

Strateji Eylem Planı Nedir?

Strateji eylem planı ise stratejinizi nasıl gerçeğe dönüştüreceğinizi açıklar. Belirttiğiniz amaç ve hedefleri ele alarak bu amaç ve hedefleri hangi eylemler ile gerçekleştirebileceğinizi ortaya çıkarır.

MEB stratejik plan nedir?

Vizyon belgesinin çerçevesini çizdiği ilkeler doğrultusunda hazırlanan 2019-2023 Stratejik Planı, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıracak eğitim hamlelerini gerçekleştirmesi beklenen bir plandır. Stratejik planın mali boyutunda, amaç ve hedeflerin bütçeleri ayrı ayrı belirlenmiştir.

You might be interested:  Okul Öncesi Domino Oyunu Nasıl Oynanır?

Eylem planı nasıl oluşturulur?

Strateji Eylem Planı oluşturmak için aşağıdaki 7 adım izlemeniz gerekmektedir.

  1. Adım: Son hedefinizi tanımlayın.
  2. Adım: İzlenecek adımları listeleyin.
  3. 3. Adım: Görevlere öncelik verin ve son tarihler ekleyin.
  4. Adım: Kilometre taşlarını ayarlayın.
  5. 5. Adım: Gerekli kaynakları belirleyin.
  6. Adım: Eylem planınızı görselleştirin.

2 stratejik plan hangi yılları kapsar?

✓ Stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsar.

Yerel yönetimlerin stratejik planları kaç yıllık yapılır?

Stratejik planlar 5 yıllık bir dönemi kapsar.

Yerel yönetimler seçimlerinden sonra kaç ay içinde stratejik plan hazırlamak zorundadır?

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 31. maddesinde “Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plan ve programları ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans planı hazırlayıp il genel meclisine sunar.

Stratejik planlama ekibi ne kim başkanlık eder?

Başkan, Strateji Geliştirme Kuruluna başkanlık eder. Ayrıca, stratejik planlama ekibinin doğal başkanı olup gerek gördüğü durumlarda bu ekibin başkanlığını yürütebilir. Taslak stratejik plan Başkan tarafından Belediye Meclisine sunulur.

Bakanlık düzeyinde Strateji Geliştirme Kurulu kimlerden oluşur?

Strateji Geliştirme Kurulu, Rektörün başkanlığında üniversite yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreter ile ihtiyaç duyması halinde Rektörün görevlendireceği diğer kişilerden oluşur.

Stratejik Planlama Genelgesi kim tarafından duyurulur?

(6) Stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsar. (7) Stratejik planlarını bu Yönetmelikte belirlenen takvime uygun olarak süresinde hazırlamayan kamu idareleri, Sayıştaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna bildirilir.

Strateji nedir ne değildir?

Strateji bir planlama işi değil, bir geleceği inşaa etme işidir. Geleceği şekillendirme işidir. Strateji değişime uyum sağlamak değil, değişime yön verme işidir. Strateji kızıl okyanuslarda rekabet etmek değil, mavi okyanuslar bulmak ve rekabetten çıkmak işidir.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Okul Öncesi Öğretmenliği Nasıl Olunur?

Stratejik inovasyon nedir?

İnovasyon stratejisi; inovasyonun gelişiminin, şirketlerin gelecek hedefleriyle uyumlu olmasını sağlayan pazarlama, finans, Ar-Ge gibi alanlardan yararlanma planıdır. Başka bir deyişle doğrudan inovasyon taktikleriyle değil, şirketin misyonunu, vizyonu ve değer önerisinin haritasını çıkarmakla ilgilidir.

Stratejik plan nedir ne amaçla yapılır?

Dolayısıyla stratejik plan, bir şirketin uzun vadeli hedeflerine ulaşması için hedeflerini belirlemesi ve bu hedeflere ulaşma noktasındaki aksiyon planlarını oluşturmasıdır. Bu planlar dâhilinde, şirketler hem kendi iç dünyasında güçlü ve zayıf yönlerini fark eder, hem de dış çevreyi analiz eder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *