Sık sorulan: Okul Rehberlik Planı Nasıl Hazırlanır?

E Rehberlik modülüne nasıl girilir?

e – Rehberlik Modülü’ne https://mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel şifre ile giriş yapılır.

Yıllık rehberlik planını kim hazırlar?

Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu, ihtiyaç analizlerinden, paydaş öneri/görüşlerinden ve önceki eğitim-öğretim yılına ait çalışma verilerinden yararlanır. Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu kitapçıkta yayınlanan takvim doğrultusunda rehberlik hizmetleri planını hazırlar.

Rehberlik Programı Nedir?

Rehberlik ve psikolojik danışma programı bireyi tanıma, bilgi verme, konsültasyon, psikolojik danışma, sevk (havale etme), yerleştirme ve izleme gibi etkinlik ve servislerin tümünü içeren kapsamlı bir programdır.

E rehberlik modülü nedir?

Sistematik olarak sınıflandırılmış rehberlik hizmetlerinin eğitim kurumlarında bir program dahilinde sunulması, yürütülmesi ve raporlaştırılmasını;. Bu hizmetlerin Bakanlık taşra ve merkez teşkilatlarında görev yapan personel tarafından yetki alanlarına göre izlenmesini sağlayan, mebbis üzerinde hazırlanan modüldür.

E rehberlik haftalık plan zorunlu mu?

S20) Haftalık planda bütün saatleri doldurmak zorunlu mu? C20) Böyle bir zorunluluk yoktur. Rehberlik öğretmeni istediği kadar çalışma ekleyebilir. Ancak zorunlu bir durum olmadıkça programa uyulması gerekmektedir.

Rehber öğretmeni olmayan okullar özel hedef belirler mi?

Rehberlik öğretmeni olmayan okul ve kurumlarda genel ve yerel hedeflere ilişkin çalışmalar, okul ya da kurumun bağlı bulunduğu RAM’ların koordinatörlüğünde yürütülür. Bu eğitim kurumlarında özel hedef belirlenmeyecektir.

You might be interested:  FAQ: Üniversite Okul Dondurma Nasıl?

Rehberlik öğretmeninin görevleri nelerdir?

Her öğrenci için bireysel başarı değerlendirmesi yapmak, Öğrencilerin sınav stresini yönetmelerine destek olmak, Mesleki branş belirlemesi için öğrencilere rehberlik yapmak, Okulla ilgili ya da bireysel problem yaşayan öğrencilere yardımcı olmak, gerektiği takdirde başka bir uzmana yönlendirmek.

Yürütme Kurulu kimlerden oluşur?

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu okul müdürü başkanlığında toplanarak aşağıdaki üyeler de toplantıda bulunur:

  • Müdür yardımcıları
  • Psikolojik danışman ve rehber öğretmenler.
  • Sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf düzeyinden seçilecek en az birer temsilci.

Sınıf rehberliği uygulaması hangi amaçla yapılır?

Sınıf Rehberliği Etkinliklerinin Amacı Gelişimsel rehberlik yaklaşımı, 21. Yüzyılın ihtiyaç duyduğu özelliklerle donatılmış bireylerin gelişimini desteklemeye çalışır. Sınıf rehberliği müdahalesinin genel amacı, planlı ve programlı olarak ana okulundan itibaren öğrencilere çeşitli yeterlilikler kazandırmayı hedefler.

Rehberlik müdahale hizmetleri nelerdir?

Müdahale Servisleri

  • Yardım gereken, acil durum ve ihtiyaç gösteren ya da sorun yaşayan öğrencilere yönelik psikolojik danışma ve krize müdahale etkinliklerini içerir.
  • Psikolojik danışma.
  • Krize müdahale.
  • Psiko-sosyal müdahale.
  • Şiddeti önleme ve azaltma.
  • Sevk.
  • Risk altındaki çocuklara dönük hizmetler.

Kgrp ilkeleri nelerdir?

KGRP ‘nın 3 ana öğesi (içerik, örgütsel yapı, kaynaklar) vardır. Tasarım süreci 5 aşamada (planlama, tasarlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme) yapılır. KGRP ‘nin 5 ana müdahalesi (psikolojik danışma, sınıf rehberliği, konsültasyon, koordinasyon ve akran yardımcılığı) vardır.

Kapsamlı Gelişimsel rehberlik programi nedir?

Gelişimsel rehberlik modeline göre temellendirilen uygulamalar için eğitim kurumlarında geliştirilen programın adına Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı (KGRP) denir. Gelişimsel rehberlik modelinin temel amacı öğrencilerin “yaşam kariyeri gelişimlerini” desteklemektir.

E rehberlik modülü ne işe yarar?

Hizmetlerinin eğitim kurumlarında bir prog- ram dahilinde sunulması, yürütülmesi ve raporlaştırılmasını ve bu hizmetlerin Ba- kanlık, taşra ve merkez teşkilatlarında gö- rev yapan personel tarafından yetki alanla- rına göre izlenmesini sağlayan, MEBBİS üzerinde hazırlanan modüldür.

You might be interested:  Sık sorulan: Lgs Okul Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?

Riba anketi nedir?

RİBA, rehberlik hizmetleri ihtiyaç belirleme anketidir. Okul rehberlik hizmetlerinin planlanmasına yönelik öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu sürece öğrenciler ile birlikte veli ve öğretmenlerin de aktif katılımının sağlanarak gelişimsel anlayışa uygun dinamik bir plan oluşturulması amaçlanmaktadır.

Psikolojik Uyum nedir?

Psikolojik Uyum: Özdeşleşme, özerklik ve sorumluluk duygularını geliştirme, kimlik gelişimi, iç kontrol ge- liştirme, anksiyete, depresyon, fobi, fiziksel görünümünden hoşnut olmama, vicdan, değer gelişimi, ahlaki gelişim, öfke kontrolü vb. konuları kapsamaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *